រឿងនិទានអប់រំ ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រលាញ់ល្អ

រឿងនិទាន ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រលាញ់ល្អ ជារឿងនិទានអប់រំខ្លីៗ ចង់បង្ហាញឲ្យយើងដឹងថា ច្បាប់គឺជាច្បាប់​ មនុស្សគ្រប់រូប ត្រូវតែទទួលនូវភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ ។

រឿងនិទានអប់រំ ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រលាញ់ល្អ ដកស្រង់ពីសៀវភៅនិទានប្រាជ្ញា ភាគ៤ ។

Category Listing