រឿងនិទានអប់រំ គុណធម៌ ក្នុងសង្គ្រាម

រឿងនិទាន គុណធម៌ ក្នុងសង្គ្រាម ជារឿងនិទានអប់រំខ្លីៗ ចង់បង្ហាញឲ្យយើងដឹងថា ពេលណាគួរប្រើគុណធម៌ និងពេលណាមិនគួរប្រើ គុណធម៌ទៅលើអ្នកទៃ ជាក់ស្តែងរឿងនេះ បានឲ្យយើងដឹងថា កាលដែលយើង ប្រើគុណធម៌ ក្នុងសមរភូមិ ទាំងដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវ និងធ្វើឲ្យយើង វិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយ ។

រឿង​ គុណធម៌ ក្នុងសង្គ្រាម ដកស្រង់ពីសៀវភៅនិទានប្រាជ្ញា ភាគ៤ ។

Category Listing