រឿងនិទានអប់រំខ្លីៗ សេដ្ឋីឲ្យខ្ចីក្របី

រឿងនិទានខ្លី “សេដ្ឋីឲ្យខ្ចីក្របី” នេះ ចង់អប់រំដល់មនុស្ស ឲ្យដឹងថា នៅពេលណាខ្លួនមិនអ្វីទេ កុំប្រឹងសម្តែងថាខ្លួនចេះ ក្រែងទទួលបាន​ ភាពអាម៉ាស់នៅថ្ងៃណាមួយ ដោយសារទម្លាប់របស់ខ្លួន ។

រឿងនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ និទានប្រាជ្ញា ភាគ៤

Category Listing