ប្រវត្តិ អាឌុល ហ៊ីត្លែរ​​ មេដឹកនាំផ្តាច់ការ អាល្លឺម៉ង និងជាមេដឹកនាំផ្តាច់ការ​ ដំបូងបង្អស់ របស់ពិភពលោក

ប្រវត្តិមេដឹកនាំផ្តាច់ការ អាល្លឺម៉ង អាឌុល ហ៊ីត្លែរ ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាមេដឹកនាំផ្តាច់ការ​ ដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោក ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្តាច់ការ ទាំង១០នាក់ និងជាមេដឹកនាំ​ ដែលបានបញ្ឈេះឲ្យកកើតមានឡើង នូវសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ។

អាឌុល ហ៊ីត្លែរ កើតនៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៨៨៩ និងបានទទួលមរណភាព ក្នុងឆ្នាំ១៩៤៥​។

Category Listing